Petri Pohjala

 
Osaaminen
LEAN Management
Agile Manufacturing
Tuotesuunnittelu ja -kehitys
Palvelumuotoilu
Laatujohtaminen
 
Koulutus
Tekniikan lisensiaatti, Teknillinen korkeakoulu, konetekniikan osasto
Diplomi-insinööri, Teknillinen korkeakoulu, konetekniikan osasto
AmO, Ammatillinen opettaja, Haaga-Helia
Kunnossapidon ammattitutkinto, Adulta Oy
Yrittäjän ammattitutkinto, Markkinointi-instituutti
Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto, Rastor Oy
Myynnin ammattitutkinto, Rastor Oy
Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto, Rastor-instituutti
 
Kokemus
Toiminut vuodesta 1991 lähtien teknologiateollisuuden tutkimus- ja kehitys-, esimies-, asiakkuudenhallinta- ja liikkeenjohdon konsultointitehtävissä.
 
YHTEYDENOTTO
Kehittämispalvelu Petri Pohjala
Puhelin: 0405406300 
Sähköposti: petri.pohjala [at] kp-pohjala.net
 
Y-tunnus: 2592225-5
 
Voit ottaa yhteyttä myös alla olevalla lomakkeella. Tällä lomakkeella ei kerätä henkilötietoja Kehittämispalvelu Petri Pohjalan rekistereihin.

Yhteyslomake

Asiakasrekisterimme tietosuojaseloste 
08-05-2018 
 
ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE 
Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen. 
1. Rekisterinpitäjä Kehittämispalvelu Petri Pohjala 
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Petri Pohjala 
Puhelinnumero: +358405406300 
Sähköposti: petri.pohjala [at] kp-pohjala.net 
2. Rekisteröidyt 
Asiakkaat 
3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus 
Rekisterin pitämisen peruste: henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus: henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 1) asiakassuhteen hoitaminen 2) palveluistamme kertominen. 
4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot 
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: Yhteystiedot: 1) asiakkaan numero 2) yritys 3) henkilö 4) lähiosoite 5) postiosoite 6) Y-tunnus 7) sähköposti sekä Asiakastiedot: tiedot ostetuista palveluista. 
5. Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä sähköpostiosoitteeseen petri.pohjala [at] kp-pohjala.net.
Tarkastusoikeus 
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. Oikeus tietojen oikaisemiseen Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. 
Vastustamisoikeus 
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 
Suoramarkkinointikielto 
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 
Poisto-oikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. 
Suostumuksen peruuttaminen 
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 
Valitusoikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 
6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: 1) asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä, 2) tarvittaessa asiakkaalta itseltään erillisen verkkolomakkeen kautta. 
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Kehittämispalvelu Petri Pohjalan ulkopuolelle. 
8. Käsittelyn kesto 
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. 
9. Henkilötietojen käsittelijät 
Asiakasrekisteriä käsittelevät Kehittämispalvelu Petri Pohjalan työntekijät. Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 
10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.
Copyright © 2019 Kehittämispalvelu Petri Pohjala